تماس با روساکالا

تماس با روسا کالا

021-26712433

021-26712464

آدرس:تهران-امجدیه-خاقانی-خیابان شهید دکتر مفتح-خیابان شهیدنورالدین موسوی(بختیاری)پلاک50 واحدش19طبقه2

کد پستی:1574615945